ประเภทย่อย
นายสิบส่งกำลังสายการสัตว์ รุ่นที่ ๑๔ (๑/๖๓)