ประเภทย่อย
หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์