ประเภทย่อย
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๒๓