ประเภทย่อย
นายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์
นายสิบอาวุโสทหารการสัตว์