ประเภทย่อย
หลักสูตรการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
หลักสูตรช่างเกือกสัตว์
หลักสูตรสัตวบาล
หลักสูตรวิศวกรรมการเกษตร
หลักสูตรการปลูกพืชสวน
หลักสูตรกสิกรรม
หลักสูตรสัตวรักษ์
หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช
หลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายการสัตว์
หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตม้าใช้งาน