ประเภทย่อย
หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่น 2/61
หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์
หลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์
หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่น 1/61