ประเภทย่อย
นายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์
นายสิบอาวุโสทหารการสัตว์
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์
หลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์
หลักสูตรพนักงานราชการทหารการสัตว์