ประเภทย่อย
หลักสูตรนายสิบอาวุโสทหารการสัตว์
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์
หลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์
หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์