ประเภทย่อย
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ ๓๑ (๑/๖๔)