ประเภทของรายวิชา

การทดสอบวัดผลและประเมินความรู้นายทหารประทวน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)

นายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์9

นายสิบอาวุโสทหารการสัตว์11
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ6

หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์

หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ ๓๑ (๑/๖๔)2

นายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์

หลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารการสัตว์ รุ่นที่ ๒๙ (๑/๖๔)10

นายสิบอาวุโสทหารการสัตว์10

หลักสูตรชั้นนายพันทหารการสัตว์25

หลักสูตรพนักงานราชการทหารการสัตว์
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้

หลักสูตรการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ1

หลักสูตรช่างเกือกสัตว์2

หลักสูตรช่างเกือกสัตว์ รุ่นที่ ๑๐ (๑/๖๔)9

หลักสูตรสัตวบาล

หลักสูตรสัตวบาล รุ่นที่ ๑๖ (๑/๖๔)1

หลักสูตรวิศวกรรมการเกษตร2

หลักสูตรการปลูกพืชสวน

หลักสูตรกสิกรรม1

หลักสูตรสัตวรักษ์10

หลักสูตรการขยายพันธุ์พืช1

หลักสูตรนายสิบส่งกำลังสายการสัตว์

หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตม้าใช้งาน
หลักสูตรผลิตกำลังพล

หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารการสัตว์3

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๒๓21